AD: Shin Sobue D: Yoshie Fukushima, Keiichi Koinuma