AD: Shin Sobue D: Yoshie Fukushima PH: Nao Shimizu