AD: Shin Sobue D: Yoshie Fukushima I: Seiji Matsumoto